Hoofdmenu

SportFryslan

De Opslach 61
8448 GV Heerenveen

Hoofdcontent

privacy statement

Wie is wie?

Dit is het privacybeleid van Stichting SportFryslân gevestigd aan de De Opslach 61 in (8448 GV) Heerenveen) wanneer zij handelt onder de naam ‘ynbeweging.frl’, en online bereikbaar via haar website: https://ynbeweging.frl en https://app.ynbeweging.frl.

Jij bent een deelnemer aan een evenement dat via haar platform wordt georganiseerd of een geïnteresseerde. Het kan ook zijn dat je verbonden bent aan een aanbieder en in dat kader persoonsgegevens aan ons verstrekt. Ook dan is dit privacy statement van toepassing.

Vanuit de privacywetgeving is SportFryslàn de ‘verantwoordelijke’ voor het vastleggen van de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. Dit statement ziet op die hoedanigheid van SportFryslàn en op die persoonsgegevens (die hierna op een rijtje worden gezet).

Om het platform te kunnen laten functioneren werkt SportFryslàn samen met aanbieders van evenementen (die worden hierna ‘aanbieders’ genoemd), zoals sportverenigingen. In die samenwerking verstrekt SportFryslàn de voor je deelname benodigde persoonsgegevens aan aanbieder. In die samenwerking is SportFryslàn de partij die je persoonsgegevens verwerkt (en dus ‘verwerker’ in de zin van de privacywetgeving) en de aanbieder de ‘verantwoordelijke’. SportFryslàn en aanbieder sluiten een verwerkersovereenkomst waarin is vastgelegd dat je gegevens goed worden beveiligd en alleen worden gebruikt voor het mogelijk maken van het evenement en binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens ontvangen wij en wat gebeurt daarmee?

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan SportFryslàn verstrekt, bijvoorbeeld via een e-mail of (online) aanmeldings- of contactformulier. Dit privacy statement ziet alleen op de het gebruik van het platform van SportFryslàn (dat wil zeggen het platform op de website ynbeweging.frl en app.ynbeweging.frl.

Als gezegd is SportFryslàn de verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen SportFryslàn bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. SportFryslàn is er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement legt SportFryslàn uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

​Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres van een websitebezoeker
 • Eventueel de school waar je naartoe gaat
 • Eventueel foto’s die gemaakt worden bij een evenement

SportFryslàn verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Je deelname aan evenementen die via het platform van SportFryslàn (door aanbieders) worden aangeboden mogelijk maken.
 • Je deelname te bevestigen en eventuele wijzigingen aan je door te geven.
 • Je te informeren over nieuwe evenementen of om je om feedback te vragen.
 • Marktonderzoek (enkel geanonimiseerd).

SportFryslàn kan je persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om je nader te informeren over (nieuwe) evenementen (als je hebt aangegeven op de hoogte te willen blijven. Je zult in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door je geregistreerde e-mailadres. Wanneer je geen informatie over  (nieuwe) evenementen wenst te ontvangen, dan kun je dit eenvoudig aangeven door op de daartoe opgenomen link onder aan de betreffende e-mail te klikken en aan te geven dat jij je wilt ‘uitschrijven’.

Je persoonsgegevens worden door SportFryslàn ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van het platform. Je persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot jou herleidbaar.

Hoe ga je hiermee akkoord?

Door het aanmaken van een account en/of door inschrijving voor een evenement (deelnemer) of door het aanmaken van een account en/of het aanbieden van een evenement via het platform (aanbieder) ga je akkoord met dit privacy statement. Daarmee geef je toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van je persoonsgegevens voor genoemde doelen en het eventueel verstrekken aan derden van die persoonsgegevens.

Je kunt deze toestemming altijd intrekken. Wanneer je bepaalde gegevens niet aan SportFryslàn verstrekt of niet door SportFryslàn laat verwerken, kan SportFryslàn je mogelijk niet (goed) van dienst zijn.

Indien je SportFryslàn geen toestemming hebt gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens of wanneer je deze toestemming hebt ingetrokken, kan op de verwerking van je persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van je persoonsgegevens kan in dat geval zonder je toestemming plaatsvinden, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent, of als dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van SportFryslàn. Daarnaast kan er op SportFryslàn een wettelijke verplichting rusten om je persoonsgegevens te verwerken.

Komen mijn gegevens ook bij derden?

Ja. Om het platform te laten functioneren is het noodzakelijk dat je persoonsgegevens gedeeld worden met derden. Zo deelt SportFryslàn je persoonsgegevens met aanbieders van evenementen waarvoor jij je hebt ingeschreven. Dus alleen met een aanbieder van een evenement waarvoor jij je hebt ingeschreven. Met aanbieders heeft SportFryslàn een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd wat aanbieders met deze gegevens mogen doen (niet meer dan nodig is voor de uitvoering van het evenement waarvoor jij je hebt ingeschreven) en hoe de gegevens worden beveiligd. Daarbij zal de aanbieder ook binnen de kaders van de privacywetgeving blijven. De aanbieders verantwoorden zich voor het gebruik van je persoonsgegevens in hun eigen privacy statement dat op hun website te vinden is en die bij aanbieders is op te vragen.

SportFryslàn kan je persoonsgegevens ook delen met andere derden als dit in lijn is met de hierboven genoemde doelen en nodig is voor de realisatie van die doelen. Als dit het geval is, dan zal deze partij worden vermeld op de lijst die onder deze link https://app.ynbeweging.frl/privacy-statement/partners/ te vinden is, waarbij wordt aangegeven waarom gegevens met deze derde gedeeld worden. Met derden die gegevens in opdracht van SportFryslàn verwerken, sluit SportFryslàn een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens

Buiten de voorgaande situaties verstrekt SportFryslàn je persoonsgegevens alleen aan andere derden met je nadrukkelijke toestemming.

Je gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Kan ik op de foto komen? 

Ja. Bij evenementen kan een fotograaf aanwezig zijn. In de gebruiksvoorwaarden ben je akkoord gegaan met eventueel aanwezigheid van een fotograaf en het gebruik van die foto’s voor promotiedoeleinden door SportFryslàn en/of aanbieder. Met aanbieders is afgesproken dat er altijd de mogelijkheid is om aan te geven niet gefotografeerd te willen worden en je kunt altijd verzoeken om een gebruikte foto te verwijderen.

Wat zijn mijn rechten?

SportFryslàn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en niet langer dan in overeenstemming is met de wettelijke bewaartermijnen. Dit betekent dat SportFryslàn je gegevens in ieder geval bewaart zolang je account bestaat. Je account kun je altijd opzeggen, waarna je gegevens worden gewist.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) wanneer SportFryslàn over digitale persoonsgegevens beschikken die SportFryslàn óf met jouw toestemming verwerkt óf verwerkt om een overeenkomst die SportFryslàn met je heeft gesloten uit te voeren.

Dat betekent dat je bij SportFryslàn een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die SportFryslàn van je bewaart in een leesbaar computerbestand naar jou of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar contact@ynbeweging.frl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt SportFryslàn je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. SportFryslàn reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

SportFryslàn wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

SportFryslàn maakt geen gebruik van cookies.

Contact

SportFryslàn neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met SportFryslàn door een mail te versturen naar contact@ynbeweging.frl.

 

Laatst bijgewerkt: 12 augustus 2021 te Heerenveen.